โครงการ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child Friendly Business)

โครงการ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก หรือ Child Friendly Business ถิอกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือของสถาบันไทยพัฒน์ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ครอบคลุมบทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) อันเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีกิจการที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับกิจกรรมความช่วยเหลือที่องค์กรธุรกิจดำเนินการแก่เด็กและเยาวชน จากแนวคิดบนฐานของการทำการกุศล (Charity-based) สู่การทำงานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based) ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business) แทนการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นรายครั้ง (Event)

สถาบันไทยพัฒน์ ได้นำแพลตฟอร์มในโครงการ CSR Day ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 7 โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน และการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการ ที่ถูกจัดขึ้นในสถานประกอบการ แล้วเป็นจำนวนกว่า 450 ครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงกว่า 1,400 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 20,000 คน มาใช้สนับสนุนการทำงานร่วมกับยูนิเซฟ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การดำเนินโครงการระยะที่ 1 ร่วมกับ 30 องค์กรในระดับของคำมั่นและนโยบายได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการระยะที่ 2 ในระดับของการนำไปปฏิบัติซึ่งจะเปิดรับองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 30 องค์กร และโครงการระยะที่ 3 ในระดับของการรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเด็ก

dsc000841

ภาพกิจกรรม

dsc087361

ภาพกิจกรรม

dsc096321

ภาพกิจกรรม

dsc001021

ภาพกิจกรรม