ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ