ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles : CRBP) ซึ่งเป็นหลักการที่พัฒนาร่วมกันของ 3 องค์กร คือ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และข้อตกโลกแแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

2. ร่วมเป็นครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กผู้นำกลุ่มแรกของประเทศไทย

3. สามารถประเมินผลการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก เพื่อค้นหาขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทสามารถนำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร อันเป็นการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น และสร้างการยอมรับจากสังคม รวมทั้งช่วยให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากผู้ทำงานและชุมชนโดยรอบ

4. มีแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก และวิธีการที่องค์กรธุรกิจจะสามารถนำสิทธิเด็กไปกำหนดไว้ในนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5. ได้รับการ coaching การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เพิ่มเติมในประเด็นด้านสิทธิเด็ก ตามกรอบมาตรฐาน GRI G4