วัตถุประสงค์

– เพื่อให้ทราบถึงหลักการของสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: CRBP)

– เพื่อให้สามารถนำหลักการ CRBP ไปพิจารณาผนวกไว้ในนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรตามความเหมาะสม

– เพื่อค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักในวิถีของการพัฒนาที่ยั่งยืน

– เพื่อค้นหาแนวทางในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเด็ก บูรณาการเข้าไว้ในการรายงานแห่งความยั่งยืน ตามกรอบสากลของ GRI