บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม