บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม