การไฟฟ้านครหลวง


     การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ระยะที่ 2  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 76  คน โดยได้มีการนำเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR จำนวน 92 เรื่อง บทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) มากที่สุด ร้อยละ 79.35 อาทิ มีการให้ความรู้ด้านพลังงานกับเด็ก จัดตั้งสายดินตู้น้ำดื่ม ติดตั้งไฟฟ้าในลานกีฬาของชุมชม ออกหน่วยชุมชมนำอุปกรณ์กีฬาไปแจกให้กับเด็กๆและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกับเด็ก ในส่วนที่ได้อันดับรองลงมาคือ บทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) ร้อยละ 18.48 อาทิ ให้น้องๆมาฝึกงานในเนื้อหาที่เรียนมา อนุญาตให้ลาหลังคลอดได้ มากกว่า 150 วัน ถ้าหากมีความจำเป็น อันดับสุดท้ายคือบทบาทในตลาด (Marketplace) ร้อยละ 2.17 อาทิ สร้างความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของการไฟฟ้า เช่น แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าให้รู้ถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ทำสื่อโฆษณาและข่าวสื่อมวลชน ส่งเสริมเยาวชนไทย แสดงผลงานแนวคิดด้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นบริษัท การไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม Park View 1-2 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตันสุวรรณปาร์ควิว  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมจำนวน 76 คน

     คุณสุวรรณา วิริยะประยูร  ตำแหน่ง นักฝึกอบรม 10 และ คุณชมพูนุช กาวาฮารา ตำแหน่ง นักวิชาการ 8 ด้านการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง ได้กล่าวถึงภาพรวมของโครงการ “ โครงการ SMART CHILD CARE SERVICE (SCCS)”  ที่นำเสนอในช่วงการระดมสมอง และสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“ภาพรวมของโครงการมีที่มาเนื่องจากว่าทางเรามองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยในเด็ก เพราะเด็กอาจจะไม่ปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า โดยมีวีธีการดำเนินคือ จากเดิมแล้วการไฟฟ้านครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านกระแสไฟฟ้า โดยลูกค้าขององค์กรก็มีหลากหลายช่วงอายุซึ่งมีตั้งแต่ ผู้สูงวัย วัยกลางคน รวมไปถึงเด็ก และเราเองก็ให้ความสำคัญกับเด็กในกระบวนการทำงานของการ กฟน. ก่อนที่ลูกค้าจะมีการขอใช้กระแสไฟฟ้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ทาง กฟน. เราก็มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะส่งมอบ และเราก็มองว่าถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถขยายในส่วนของกระบวนการทำงานที่เราทำอยู่ได้ โดยเพิ่มเติมขั้นตอนคือ ให้ทางลูกค้าให้ข้อมูลว่าในบ้านที่มีการยื่นเรื่องขอใช้กระแสไฟฟ้านั้นในบ้านมีทั้งหมดจำนวนกี่คน และมีเด็กกี่คน หลังจากนั้นทางเราก็ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านที่มีเด็ก เช่น ตำแหน่งของปลั๊กไฟ และมีข้อกำหนดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเด็ก เช่น ความสูงของปลั๊ก เพื่อหลีกเลี่ยงการที่เด็กจะเอามือเข้าไปที่ปลั๊กไฟได้ นอกจากนี้เรายังอาจจะขยายไปถึงชุมชม และยังถือว่าเป็นกิจกรรม (CSR-in-process) ของเรา คือเป็นขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเริ่มมาขอใช้กระแสไฟฟ้าของ กฟน. ไม่ว่าจะเป็นการขอกระแสไฟฟ้าไหม่ หรือเป็นการขอกระแสไฟฟ้าเพิ่ม ทาง กฟน. ก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัย ถ้าหากมีเด็ก ทาง กฟน. ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับที่ป้องกันเพื่อปิดรูปลั๊กไฟให้ค่ะ”

“ดิฉันขอเชิญชวนทุกๆองค์กร เพราะเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เด็กๆทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะพัฒนา และเติบโตและมีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน และอยากให้ทุกองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเด็ก และอยากให้เขาได้เติบโตอย่างมีคุณค่าในฐานะผู้แทนเราในอนาคต”

“ก่อนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก เข้าใจว่าสิทธิเด็ก คือการได้รับการศึกษาภาคบังคับ หรือพ่อแม่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลบุตรหลานจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น และหลังจากที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ในวันนี้ก็ทำให้ได้ทราบว่าสิทธิเด็กของเด็กเพิ่มเติมเช่น เรื่องความปลอดภัย เป็นต้น”