ระยะที่ 1

ธันวาคม 15, 2016

DSC06848S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06846S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06832S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06888S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06877S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06874S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06893S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06891S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06889S