ระยะที่ 1

ธันวาคม 15, 2016

DSC06910S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06906S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06896S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06964S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06954S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06943S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06992S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06979S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06972S