ระยะที่ 1

ธันวาคม 14, 2016

DSC05997S

ธันวาคม 14, 2016

DSC05982S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01618S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01617S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01605S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01593S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01592S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01579S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01556S