ปฎิทินกิจกรรม

     องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ จึงได้จัดงาน Network Session ภายใต้ชื่อ The Children Sustainability Forum: Business for the Future พร้อมการอภิปรายในหัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

mah_0765

     ซึ่งมีองค์กรธุรกิจกว่า 30 องค์กร ร่วมแสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ พร้อมจับมือพัฒนาความยั่งยืนในมิติเด็ก ครอบคลุมทั้งระดับองค์กรและห่วงโซ่ธุรกิจ

mah_0426
งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ในหัวข้อ “Children Sustainability: Business for the Future”